Camphill-bevegelsen

Hogganvik Landsby er en del av den internasjonale Camphill-bevegelsen og av Camphill Landsbystiftelsen Norge. Landsbyideen, som ligger til grunn for alt det som gjøres i Hogganvik Landsby, baserer seg på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Königs grunnleggelse av Camphill-bevegelsen.   

Landsbylivet utfordrer til å møte egne og andres grenser. Det skaper utviklende miljø der den enkeltes ansvar for seg selv og for andre er avgjørende. Noe av det viktigste med livet i landsbyen er å fremme den enkeltes selvfølelse og selvtillit. I Hogganvik skjer ikke dette gjennom direkte terapi, men gjennom et mangfold av aktiviteter. Et rikt og variert arbeids- og kulturliv og sosialt fellesskap er de viktigste virkemidlene vi har. 

Den Sosiale Grunnlov 

Et samarbeidende menneskesamfunns velferd er større jo mindre den enkelte stiller krav om selv å få utbytte av sine ytelser. 

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine medarbeidere og jo mer hans egne behov tilfredsstilles av de andres ytelser. 

Alt som innenfor et menneskesamfunn motvirkerdenne lov, må i lengden på den ene eller annen måte avle ulykke og nød. 

Rudolf Steiner